Bases legals de participació en la Promoció

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa Tot Sona Records S.L. amb domicili en C/Gran Via Tomàs Balvey 80 08440 Cardedeu i C.I.F B62411574 organitza amb fins promocionals el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb l’apartat de condicions per a participar.

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia 24 de maig de 2018 i finalitzarà el dia 13 de juny de 2018 a les 24:00h.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents: podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 18 anys.
Només podran participar aquelles persones que es donin d’alta a la newsletter i/o actualitzin les preferències de subscripció a partir del 24 de maig de 2018.

  • Les dades personals amb la que els participants omplin el formulari hauran de ser dades veraces.
  • Els Participants només podran inscriure’s una vegada en la present promoció.

La comunicació del sorteig es farà a través de la newsletter als seus subscriptors. Una vegada el client actualitzi les dades o es registri per primer cop en aquestes, quedarà registrat a la participació del sorteig.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 1 guanyador i 3 suplents de manera aleatòria el dia 13 de juny de 2018 a les 24h.
El guanyador obtindrà com a premi un pack de productes Totsona que inclou: tota la discografia de la Dàmaris Gelabert (13 discos), 4 entrades per anar a veure el musical “Comença l’estiu” el dia 29/06/2018 a les 18:00h i un passi familiar per la fira Taral·la (Fira de la música i l’educació) el dia 15/09/2018, que inclou dos tallers i el concert. El premi no és transferible.

Condicions d’entrega del premi: amb un màxim de 15 dies després del sorteig l’empresa es posarà en contacte amb el guanyador via correu electrònic. El guanyador ha de contestar amb un màxim de 10 dies a partir de la recepció del correu. L’entrega de les entrades per al musical “Comença l’estiu” i del pack de productes Totsona es farà el mateix 29 de juny al Teatre Victòria. El passi familiar per la fira Taral·la es recollirà el 15 de setembre de 2018 al punt d’informació de la fira.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si es fes evident que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la, quedaran automàticament exclosos de la Promoció Bases i perdran tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc seran permesos comentaris contra un particular que vulnerin els principis de drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitador, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzarem de l’ús que el participant faci respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d’una base de dades que és tractada per la societat TOT SONA RECORDS,S.L, així com per l’ASSOCIACIÓ TOT SONA!, i utilitzats per a remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica.

L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l’enviament d’un e-mail a administacio@totsona.com o bé mitjançant carta dirigida a la següent direcció: C/ Gran Via Tomàs Balvey 80 08440 Cardedeu, adjuntant en ambdós casos còpia del NIF.

9.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyspreï els drets dels participants en la Promoció.

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran en conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.